جزئیات طرح : White storm

طرح به کار رفته در دیوار : White storm

طرح به کار رفته در کف : White storm