جزئیات طرح : Villaitana & Pietra Black

طرح به کار رفته در کف : Pietra Black

طرح به کار رفته در دیوار : Villaitana