جزئیات طرح : Villaitana & Brixton Gray

طرح به کار رفته در کف : Brixton Gray

طرح به کار رفته در کانتر: Villaitana ( thickness : 12 mm)