جزئیات طرح : Statuario & Pietra Gray

طرح به کار رفته در دیوار : Statuario

طرح به کار رفته در کف : Pietra Gray

طرح به کار رفته در کانتر : Statuario