جزئیات طرح : Sahara Noir & Pietra Gray

طرح به کار رفته در کف : Pietra Gray

طرح به کار رفته در کانتر: Sahara noir (thickness : 12 mm)