جزئیات طرح : Royal Smokey & Concrete Shapes

محصول استفاده شده در روشویی طرح : Royal Smokey

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Concrete Shapes Gray