جزئیات طرح : Royal Smokey & Brixton Gray & Brixton Light Gray

طرح به کار رفته در دیوار : Brixton Gray

طرح به کار رفته در کف : Brixton Light Gray

طرح به کار رفته در کانتر : Royal Smokey