جزئیات طرح : Pietra Light Gray & Sahara Noir

طرح به کار رفته در کف : Pietra Light Gray

طرح به کار رفته در دیوار : Sahara noir

طرح به کار رفته در کانتر : Sahara noir (thickness : 12 mm )