جزئیات طرح : White storm & Pietra Gray

طرح به کار رفته در کانتر : White storm

طرح به کار رفته در کف : Pietra Gray