جزئیات طرح : Pietra Gray & White storm

طرح  به کار رفته در کف و دیوار : Pietra Gray

طرح به کار رفته در کف و دیوار حمام : White storm