جزئیات طرح : Pietra Gray & Amazonite Blue

محصول استفاده شده در کف طرح : Pietra Gray

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Amazonite Blue