کاشی و سرامیک مهسرام | Pietra Gray

جزئیات طرح : Pietra Gray

طرح به کار رفته در کف : Pietra Gray