جزئیات طرح : Pietra Gray

طرح به کار رفته در کف : Pietra Gray