جزئیات طرح : Pietra Black & Statuario

محصول استفاده شده در کف طرح : Pietra Black

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Statuario