جزئیات طرح : Pietra Black & Pietra Light Gray

طرح به کار رفته در کف : Pietra Light Gray

طرح به کار رفته در دیوار : Pietra Black