جزئیات طرح : Pietra Black & Atlas

محصول استفاده شده در کف طرح : Pietra black

طرح به کار رفته در دیوار : Atlas