جزئیات طرح : parquet 1460

محصول استفاده شده در کف طرح: MGTR 1460