جزئیات طرح : parquet 1450

محصول استفاده شده در کف طرح : MGTR 1450