جزئیات طرح : parquet 1420

محصول استفاده شده در کف طرح : MGTR 1420