جزئیات طرح : Onix Sunrise white & Pietra Gray

طرح به کار رفته در دیوار : Pietra Gray

طرح به کار رفته در کف : Onix Sunrise white