جزئیات طرح : Nero&Triana

محصول استفاده شده در دیوار طرح: Nero marquina grey

محصول استفاده شده در کف طرح: Triana white