جزئیات طرح : Nero marquina&Parquet

محصول استفاده شده در دیوار طرح: Nero marquina black

محصول استفاده شده در کف طرح: MGTR 1400