جزئیات طرح : Millennials Ivory

طرح به کار رفته در دیوار : Millennials Cream

طرح به کار رفته در کف : Millennials Cream