جزئیات طرح : Millennials Cream

طرح به کار رفته در دیوار :Millennials Cream