جزئیات طرح : Melbourne & Black Rose

محصول استفاده شده در کف طرح : Calacatta Verona