جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Melbourne

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Amazonite Turquoise