جزئیات طرح : Lasamarble & Black Dragon matte

محصول استفاده شده در کف طرح : Lasamarble

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Black Dragon