جزئیات طرح : Statuario & Iron Black

محصول استفاده شده در کف طرح : Statuario

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Iron Black

محصول استفاده شده در کانتر طرح : Iron Black / Statuario