جزئیات طرح : Imperial & golden black

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Imperial

محصول استفاده شده در کف طرح : Golden black