جزئیات طرح : Golden Black & Atlas

طرح به کار رفته در کف : Golden Black

طرح به کار رفته در دیوار : Atlas