جزئیات طرح : Garven grey-floor

محصول استفاده شده در کف: Garven grey- punch