جزئیات طرح : Donato & Geralt

محصول استفاده شده در کف طرح : Donato Gray

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Geralt white