جزئیات طرح :

محصول استفاده شده در کف طرح : Concrete Shapes Gray

محصول استفاده شده در میز طرح : Black Rose