جزئیات طرح : Concrete Shapes & Augusts Turquoise

محصول استفاده شده در کف طرح : Concrete Shapes Light Gray

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Augusts Turquoise