جزئیات طرح : Calacatta borghini&Brixton ivory

محصول استفاده شده در دیوار طرح: Calacatta borghini

محصول استفاده شده در کف طرح: Brixton ivory