جزئیات طرح : Brixton Light Gray & Brixton Gray

طرح به کار رفته در کف : Brixton Gray

طرح به کار رفته در دیوار : Brixton Light Gray