جزئیات طرح : Brixton Dark Gray

طرح به کار رفته در کف : Brixton Dark Gray