جزئیات طرح : Brixton Dark Gray

طرح به کار رفته در کف : Brixton Light Gray

طرح به کار رفته در دیوار : Brixton Dark Gray