جزئیات طرح : Black rose polished & Dallas gray & Royal Smokey

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Black rose polished

محصول استفاده شده در کف طرح : Dallas gray

محصول استفاده شده در پیشخوان طرح: Royal Smokey