جزئیات طرح : Black diamond-floor

محصول استفاده شده در کف: Black diamond