جزئیات طرح : Royal Smokey & Cream Onix

محصول استفاده شده در کف طرح : Royal Smokey

محصول استفاده شده در دیوار طرح : Royal Smokey / Cream Onix