جزئیات طرح : Pietra black & Dallas Gray matte

محصول استفاده شده در دیوار طرح : pietra black

محصول استفاده شده در کف طرح : Dallas gray