جزئیات طرح : Narcissus&Avorio

محصول استفاده شده در دیوار طرح :Narcissus

محصول استفاده شده در دیوار مکمل طرح: Avorio white

محصول استفاده شده در کف طرح: Statuario