جزئیات طرح : Millennials Cream

 طرح به کار رفته در دیوار : Millennials Cream

 طرح به کار رفته در کف : Millennials Brown