جزئیات طرح : Golden Black

محصول استفاده شده در کف طرح : Golden Black