جزئیات طرح : Concrete Shapes & Whitestorm

محصول استفاده شده در کف طرح : Concrete shapes Light Gray

محصول استفاده شده در دیوار طرح : White storm