جزئیات طرح : Carroll Royal Blue

محصول استفاده شده در کف طرح : Carroll Royal Blue