جزئیات طرح : Brixton Light Gray & Brixton Dark Gray

طرح به کار رفته در کف : Brixton  Dark Gray

طرح به کار رفته در مبلمان فضا : Brixton Light Gray