جزئیات طرح : Brixton Gray

طرح به کار رفته در کف :Brixto Gray