جزئیات طرح : Brixton Gray

  طرح به کار رفته در فضا  : Brixton  Gray